Τουρκικά μέσω ίντερνετ

Τα Τουρκικά μέσω ίντερνετ είναι μια εξαιρετική λύση. Μπορείτε να μάθετε την τουρκική γλώσσα εύκολα και γρήγορα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους. Ο αριθμός των ατόμων που ενδιαφέρονται να μάθουν τουρκικά αυξάνεται ραγδαία. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αν γνωρίζετε καλά τουρκικά έχετε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για να βρείτε δουλειά σε σχέση με άλλους.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της τουρκικής γλώσσας διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας TÖMER. Υπάρχουν τρία επίπεδα: Temel, Orta, Yüksek.

Τουρκικά μέσω ίντερνετ

TÖMER:
Βασικό Επίπεδο (Temel Seviye)
Σε αυτό το επίπεδο, ο σπουδαστής εξοικειώνεται με την τουρκική γλώσσα. Επιπλέον, ενημερώνεται για τον τρόπο ζωής στη σύγχρονη Τουρκία και έρχεται σε επαφή με την κουλτούρα της. Πέρα από το αλφάβητο, διδάσκεται τις βασικές γραμματικές δομές και έναν ικανοποιητικό όγκο λεξιλογίου. Στόχος είναι να μπορεί να κατανοεί και να συμμετέχει σε ένα πλήθος καταστάσεων της καθημερινότητας (χαιρετισμοί, συστάσεις, συμμετοχή σε τηλεφωνικές συνομιλίες, δοσοληψίες σε καταστήματα κ.ά.). Υπάρχουν δύο επίπεδα για το πτυχίο Temel. To Temel 2 (KATILIM BELGESİ) αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου και το Temel 4 (SERTİFİKA) αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου.

Μέσο Επίπεδο (Orta Seviye)
Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου αποσκοπούν στην εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών δομών. Παράλληλα, επεκτείνεται η γνώση του λεξιλογίου, διδάσκονται ιδιωματισμοί, και βελτιώνεται η έκφραση στο γραπτό λόγο. Στόχος είναι ο σπουδαστής να μπορεί να συνθέτει σύντομα και απλά κείμενα (μικρές περιγραφικές εκθέσεις) και να κατανοεί επαρκώς άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες. Τέλος, σε επίπεδο προφορικού λόγου αναμένεται να είναι ικανός να επικοινωνεί με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας (συναλλαγές σε υπηρεσίες, χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.ά.). Το πτυχίο Orta 4 (SERTİFİKA) αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Ανώτερο επίπεδο (Yüksek Seviye)
Στο επίπεδο αυτό, ο σπουδαστής τελειοποιεί τις γνώσεις του στα Τούρκικα. Επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η βελτίωση της προφοράς, η εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο σπουδαστής τελειώνοντας αυτόν τον κύκλο μαθημάτων είναι σε θέση να εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων. Ακόμα μπορεί να κατανοεί πιο σύνθετα κείμενα (από τη λογοτεχνία, τον τύπο, επιστημονικά κείμενα, αθλητικά κ.ά.). Το Yüksek Seviye χωρίζεται επίσης σε δύο επίπεδα. Το Yüksek 2 (SERTİFİKA) αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου και το επίπεδο Yüksek 4 (DİPLOM) αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Μάθετε Τουρκικά μέσω ίντερνετ. Με σύγχρονο υλικό και χωρίς πολλά έξοδα.